Geologija

Na območju vasi Krog najdemo kvartarne naplavine, kar so prod in ilovica. Večina površine spada h holocenskim naplavinam, kamor sodijo dolinski nanosi potoka Dobel in Mokoš ter reke Mure. Kvartarni sedimenti ležijo neposredno na metamorfnih kamninah, ki pripadajo centralnim Alpam. Temeljno gorovje je večinoma sestavljeno iz gnajsa in amfibolita. V času Panonskega morja je v kotlini potekala morska sedimentacija, zato se najdejo tudi fosili školjk, polžev … Po umiku morja pa je začela potekati intenzivna rečna sedimentacija.

Na relief je vplivalo tektonsko ugrezanje Panonske kotline, zaradi česar je na celotnem območju nižina. Nadmorska višina je okoli 188 metrov. Sedanji procesi, ki oblikujejo površje, so le bočna in globinska erozija reke ter nadaljnja rečna sedimentacija (Osnovna geološka karta SFRJ, 1970).