Rastlinstvo

Na skrajnem severu vasi imamo distrične oziroma kisle rjave in izprane prsti na nekarbonatnem produ in pesku. Ob Muri, to je na jugu vasi pa najdemo obrečne in oglejene prsti na produ in pesku (Ogrin, 2007). Tla se rabijo predvsem za njivske površine, le tu in tam se pojavi manjša površina gozda, strnjen pas gozda je le ob reki Muri. Na njivah pridelujejo predvsem žitarice, koruzo, buče in zelenjavo.

V gozdu prevladujejo listavci, iglavci se pojavljajo le kot umetno nasajena drevja. Od iglavcev prevladuje smreka, veliko pa je tudi rdečega bora. Od listavcev najdemo pravi kostanj, beli gaber, poljski brest, črna jelša ter bukev in breza. Daleč največ pa je robinije, ki je pomembno drevo, saj jo uporabljajo za kurjenje oziroma segrevanje stanovanj. V Krogu imenujejo robinijo »križovec«.  Poleg že omenjenih dreves pa je pogosta še lipa, ki jo najdemo skoraj na vsakem dvorišču. Poleg teh dreves so pogoste nekatere vrste še ob reki Muri, te so na primer bela vrba, beli topol in hrast dob. Od grmovja pa so razširjeni predvsem črni bezeg, brogovita in rdeči dren.